Konkurs świąteczny

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 28. 11.2021r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Mariusz Kleczewski właściciel firmy NewYou – Mobilny Punkt Rehabilitacji NIP 9680989522 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook i portalem, na którym udostępniane są dane o konkursie.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/newyourehabiliacja

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnik zgłaszając swój udział w konkursie poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza „Gram” i udostępnienia tego postu oświadcza, że:
  – jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  – zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  – osoba, do której trafi Voucher mieszka na terenie zaznaczonym czerwonym kolorem (załącznik 1)
  – wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  – wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  – jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook

§ 3. NAGRODY

 1. W konkursie przewidziano dwie nagrody – vouchery podarunkowe, każdy o wartości 100 zł
 2. Nagroda jest ufundowana przez organizatora
 3. Nagrodę należy odebrać osobiście w miejscu ustalonym z organizatorem do dwóch dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 4.
 4. Zwycięzca zostanie wylosowany 18.12.2021r. przez organizatora w sposób jawny (nagranie z losowania zostanie opublikowane na stronie organizatora www.facebook.com/newyourehabilitacja)
 5. Publiczna informacja o zwycięzcach zostanie ogłoszona 18.12.2021r. na portalu społecznościowym Facebook na stronie organizatora www.facebook.com/newyourehabilitacja
 6. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o zwycięstwie w dniu 18.12.2021r. za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Messenger.
 7. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 8. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na portalu społecznościowym Facebook (dalej: post konkursowy) na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/newyourehabiliacja
 2. Zgłoszenia do konkursu można wysyłać od 28.11.2021r. – 17.12.2021r. do godziny 00:00

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udostępnienie postu konkursowego na portalu Facebook i dodanie pod nim komentarza o treści „GRAM”
 2. Osoba, która będzie korzystać z usługi fizjoterapeutycznej oferowanej w Voucherze musi zamieszkiwać obszar oznaczony kolorem czerwonym na mapce znajdującej się w załączniku 1

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 4. Warunkiem odebrania vouchera jest przesłanie do organizatora (poprzez wiadomość prywatną na Messengerze lub poprzez stronę www.facebook.com/newyourehabilitacja) w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu danych osoby, która zostanie obdarowana wygranym Voucherem (osoba, która będzie korzystać z usługi fizjoterapeutycznej oferowanej w Voucherze):
  – imię i nazwisko
  – numer telefonu
  – obszar zamieszkania.
  Brak wysłania wiadomości lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagród.
 5. Jeśli obdarowana osoba będzie zamieszkiwać obszar nieobjęty kolorem czerwonym (załącznik 1) to organizator odstępuje od przyznania Vouchera i przekazuje go innej osobie biorącej udział w konkursie.
 6. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 4.

 § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. W momencie usunięcia konkursowego komentarza użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2021r. i obowiązuje do 22.12.2021r.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Mariusz Kleczewski

Ten post ma 2 komentarzy

 1. RENATA

  Renata Matczak tel.607203499 zam.Zduny Gram

Dodaj komentarz